Privacyverklaring

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’) door Iza-men/Anja Glabeke, Blauwesteenstraat 63, 9070 Heusden.
Door gebruik te maken van deze website en de aangeboden diensten accepteer je onderstaand privacybeleid.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de op de website aangeboden diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Bedrijf / organisatie
 • BTW-nummer
 • Foto’s en videobeelden
 • Specifieke cursistengegevens (info over de inschrijving, eerder gevolgde opleiding, opvolging aanwezigheden, evaluatiegegevens, uitgereikte getuigschriften, feed-back van de cursisten)
 • Overige gegevens die je actief verstrekt, bv. in correspondentie, per mail, telefonisch, mondeling

Persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van een bemiddeling

Wanneer je cliënt bent van Iza-men/Anja Glabeke in het kader van een bemiddeling;, begeleiding of andere dienst is het mogelijk dat je mij tijdens de sessies nog andere persoonsgegevens meedeelt, eventueel ook ‘bijzondere of gevoelige persoonsgegevens’ die extra bescherming genieten vanwege de potentieel grotere inbreuk op je privacy. Voorbeelden van ‘bijzondere persoonsgegevens’ zijn informatie over: ras, godsdienst, politieke voorkeur, seksuele leven, gezondheid, genetische gegevens, strafrechtelijk verleden. In principe is het verboden deze gegevens te verwerken, tenzij daar een wettelijke grond voor is, of als de persoon in kwestie uitdrukkelijke toestemming heeft verleend (zoals bijvoorbeeld bij de ondertekening van een bemiddelingsprotocol).

Als erkend bemiddelaar ben ik gebonden door de ‘Gedragscode van de erkende bemiddelaar’ (Federale Bemiddelingscommissie, Beslissing van 18 oktober 2007). Deze gedragscode bevat strikte bepalingen over de vertrouwelijkheidsplicht (art. 8 en 9) en het beroepsgeheim (art. 10 t/m 13). Het beroepsgeheim wordt gedefinieerd in artikel 458 van het Strafwetboek: “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro.”

Personen jonger dan 16 jaar

Ook het verzamelen van gegevens van personen jonger dan 16 is niet zonder meer toegestaan. Om deze gegevens te verzamelen of deze groep gebruik te laten maken van een dienst, is er toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers vereist.

De website en/of dienstverelening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via onderstaand mailadres, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 • Bij invullen van het Contactformulier: om aan je vraag te voldoen (uitvoeren opdracht/overeenkomst).
 • Bij inschrijving op de Nieuwsbrief: om je via een Nieuwsbrief op de hoogte te houden van de activiteiten van Iza-men en andere informatie die verband houdt met het thema ‘anders omgaan met conflict en rouw’ (toestemming betrokkene).. In elke Nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden om eenvoudig aan te geven of je de nieuwsbrief wel of niet verder wilt ontvangen.
 • Bij het ondertekenen van een bemiddelingsprotocol en het deelnemen aan een intake, bemiddelingstraject of bemiddelingssessies, om je te kunnen contacteren, je dossier te beheren, de gevraagde overeenkomst op te maken en eventueel in te dienen bij de rechtbank en je te factureren (uitvoeren opdracht/overeenkomst)
 • Bij het deelnemen aan coachingssessie, begeleiding, meditatie of massage om je te kunnen contacteren, je dossier te beheren, de gevraagde dienst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en je te factureren (uitvoeren opdracht/overeenkomst)
 • Bij het inschrijven voor en volgen van een vorming bij Iza-men: om je te kunnen contacteren, je dossier te beheren en je te factureren (uitvoeren opdracht/overeenkomst)
 • Bij het aangaan van samenwerking met derden (particulieren, bedrijven / organisaties): om je te contacteren, de onderlinge samenwerking mogelijk te maken en administratief en financieel (facturatie) te regelen (uitvoeren opdracht/overeenkomst).
 • Feedback over gevolgde activiteiten of genoten diensten (toestemming betrokkene)

Gegevens die anoniem geregistreerd worden voor statistische doeleinden m.b.t. het navigeren op de website

 • IP-adres, en daarvan afgeleide locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website (bezochte pagina’s)
 • Apparaat type (smartphone, desktop, tablet)
 • Verkeersbronnen: hoe kwam je op mijn website (rechtstreeks, via sociale media of zoekmachines of verwijzende sites)

Geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt niet gewerkt met geautomatiseerde besluitprocessen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden tot 50 jaar na het laatste gebruik bijgehouden. Je kunt echter steeds een verzoek tot (o.a.) verwijdering van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens bezorgen via onderstaand mailadres .

Facturen worden 7 jaar bewaard (wettelijke bewaartermijn).

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden en zullen uitsluitend verstrekt worden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ik kan je persoonsgegevens aan derden doorgeven wanneer je daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft, bv. om je in het kader van een dienst door te verwijzen naar een andere professionele hulp- of dienstverlener.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Iza-men/Anja Glabeke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je een nieuwsbrief ontvangt, vind je onderaan elke nieuwsbrief een link waarmee je je kan afmelden voor de nieuwsbrief, en een link waarmee je jouw gegevens kan inzien en wijzigen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onderstaand mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en kaartnummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit, na uitoefening van je rechten. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen .

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gaat er toch iets mis, dan word je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en zal ik er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van mij.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaand mailadres.

Wijzigingen Privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen conform de geldende privacyregels. Ik pas de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Laatste aanpassing: 21/01/2024

Contactgegevens
Anja Glabeke
Iza-men
anja@izamen.be

Contact

Blauwesteenstraat 63
Heusden (Destelbergen)

0485/ 386 181